Qeveria duhet të menaxhojë rreziqet (humbjet) e biznesit nga Covid-19 – Tv Koha
Lajmi i Ditës Maqedoni

Qeveria duhet të menaxhojë rreziqet (humbjet) e biznesit nga Covid-19

Shkruan: Izet Zeqiri

Vlerësimi i rreziqeve na Covid 19 për bizneset është shumë i rëndësishëm, qeveria duhet të del me analiza lidhur me humbjet e bizneseve sipas veprimtarisë nga ndikimi i Covid 19 për këtë periudhë dhe të menaxhon me rreziqet (humbjet). Ajo nuk duhet të llogarit vetëm humbjet e veta, lidhur me mos arkëtimin e të hyrave buxhetore të planifikuara, por duhet të llogarit edhe pasojat e biznesit. Nuk është e mjaftueshme vetëm përcaktimi masava nga qeveria por duhet menaxhim i rreziqeve (humbjeve).
Për secilin rrezik (humbje) që është evident në ekonomi duhet vlerësuar nivelin e rrezikut (humbjeve) sipas degëve të biznesit sipas kritereve, a është ai rezik i ulët, i mesëm apo i lartë dhe humbjet a janë të vogla, të mesme dhe të mëdha. Shkalla e zgjedhur e rrezikut duhet të justifikohet në formën e vlerësimit financiar sipas veprimtarive. Qeveria për të menaxhur me sukses rrezikun duhet të ndjek hapat si vijon: a) të bënë përcaktimin i zonave të rrezikut – Ku është rreziku më i madh në cilat biznese?; b) të bënë përcaktimi i treguesve të rrezikut – cili do të jetë rreziku apo humbja?; c) monitorimi i atyre zonave të rrezikut – A është shfaq treguesi i rrezikut gjatë operimit?; ç) Marrja e masave konkrete për të trajtuar rrezikun – çfarë duhet të bëjmë?; d) Vëzhgimi i masave të zbatuara – A kemi marrë masat e duhura?; Dh) Auditimi – Nëse kemi marrë masat e duhura, a kemi trajtuar rreziqet? A mund të përmirësohet ndonjë gjë?. Nuk mjafton vetëm definimi i masave por edhe impenim në menaxhimin e rreziqeve (humbjeve).
Matrica për vlerësimin e ndikimit (pasojat) nga covid 19 duke dhënë pikë ose përshkruese. Probabiliteti, si dhe ndikimi, mund të shënohen me rezultate ose të vlerësohen në mënyrë përshkruese si probabilitet i ulët, i mesëm ose i lartë sipas veprimtarive të bizneseve. Kurse ndikimi i pandemisë sipas bizneve mundet me qen në dsa veprimtari humbje e vogël, humbje e mesme apo humbja e madhe.
Ekspozimi i përgjithshëm i rrezikut të Cocid 19 në vendë fitohet duke shumëzuar vlerat për ndikimin dhe vlerat për probabilitetin. Ekspozimi total i rrezikut mund të jetë i ulët (notat 1, 2), të mesme (klasat 3, 4) dhe të larta (notat 6.9).

Related posts

Projekt “E ardhme pa palstika”

Televizioni Koha

Ndryshimet ligjore për të punësuarit në sektorin publik dhe administratorët në debat publik

Televizioni Koha

Filipçe: Janë shëruar 91 përqind e punonjësve shëndetësor që ishin infektuar me coronavirus

Televizioni Koha

Leave a Comment