01/12/2023
13.3 C
Tetovo

Të tjera lajme

Thirrje për të papunët për praktikë në kompani të ndryshme

Agjencia për Punësim e Republikës së Maqedonisë së Veriut, në kuadër të projektit IPA “Aktivizimi i grupeve vulnerabël në tregun e punës”, financuar nga Bashkimi Evropian, publikoi shpallje për praktika në kompani. Agjencia fton punëdhënësit dhe të papunët e regjistruar që të regjistrohen në klubet e punës të qendrave të punësimit AVRSM. Njoftimi gjendet në linkun e mëposhtëm:

https://av.gov.mk/oglasi-za-aktivni-merki.nspx

“E drejta për pjesëmarrje përcaktohet në bazë të kushteve dhe kritereve të përcaktuara për çdo masë punësimi individual, parimeve bazë që duhen respektuar gjatë zbatimit të programeve dhe masave të punësimit, si dhe shërbimeve për aktivizim dhe përfshirje në tregun e punës. – Parimi i diversitetit dhe gjithëpërfshirjes për të gjitha kategoritë sociale në sektorin privat dhe nxitja e zhvillimit të ekuilibruar rajonal”, thuhet në njoftimin e praktikës.

Siç sqaron Natasha Zdravkovska, koordinatore e projektit, masa ofron mundësi për punëdhënësit, të cilët i plotësojnë kushtet për të drejtën e pjesëmarrjes, të zgjedhin një praktikant për një periudhë prej tre muajsh, i cili do të mbështetet financiarisht me 11.000 denarë në muaj bruto. shuma duke përfshirë sigurimin e aftësisë së kufizuar, dëmtimin në punë dhe tatimin mbi të ardhurat personale. Nëpërmjet masës praktikanti mund të punësohet deri në tre muaj.

Gjithashtu, Zdravkovska thekson se është e nevojshme që personat e regjistruar të papunë që dëshirojnë të aplikojnë të jenë nën moshën 29 vjeçare, me arsim minimal të mesëm dhe pa përvojë pune sipas arsimit, por të jenë të interesuar për praktikë në mënyrë që të fitojnë njohuri dhe aftësi të caktuara praktike.

Personat e interesuar të regjistruar të papunë dhe punëdhënësit mund të aplikojnë deri më 10.11.2023 ose deri në plotësimin e qëllimit të planifikuar.

Informacione të hollësishme për praktikën mund të merrni në klubet e punës të 30 Qendrave për Punësim të Agjencisë për Punësim të Republikës së Maqedonisë së Veriut, në numrin e telefonit kontaktues 02-3111-850 dhe në web faqen www.av.gov.mk, si dhe në zyrën e IPA-së në ipa@avrm.gov.mk.

 

Të fundit