Impressum

Kryeredaktor i portalit Tv Koha – Tetovë:

Redaksia:

Kontakt email: 

[email protected]

Kontakt telefona:

044/331-287

070/224-113

071/329-200

071/329-222

Adresa:
Qendra e re tregtare – Kati i 2-të
1220 Tetovë
Republika e Maqedonisë së Veriut

POLITIKA E PRIVATËSISË

Tv Koha është i përkushtuar në ruajtjen e privatësisë dhe në integritetin e të dhënave personale me të cilat bie në kontakt gjatë punës së tij. Në këtë dokument për politikë të zbatuar të privatësisë (privacy policy) janë shënuar llojet e të dhënave personale të cilat i pranojmë dhe i mbledhim gjatë shfrytëzimit të ueb-faqes së Tv Koha. (www.tvkoha.tv)

Politika e zbatuar për privatësi e Televizionit Koha bazohet në Ligjin për mbrojtje të të dhënave personale të Republikës së Maqedonisë. Në formë elektronike, teksti i Ligjit (PDF) mund të shkarkohet nga ueb-faqja e Drejtorisë për mbrojtje të të dhënave personale të RM (http://dzlp.mk/).

Tv Koha e respekton privatësinë e shfrytësuesve të serviseve dhe shërbimeve të tij informative, si dhe privatësinë e vizitorëve të internet faqes www.tvkoha.tv

Tv Koha nuk është përgjegjës për pasojat, dëmi material apo dëm tjetër që mund të paraqitet tek personi dhe tek personat e tjerë fizikë apo juridikë, nëse personi jep/vendos të dhëna jo të sakta apo jo të plota.

Posta elektronike (e-maili) dhe listat për e-mail
Të dhënat të cilat vizitorët i dërgojnë në mënyrë vullnetare nëpërmjet postës elektronike (e-mailit) dhe formularit për kontakt, konsiderohen fshehtësi zyrtare dhe ruhen në përputhje me përcaktimet kryesore si dhe me rregullat dhe ligjet për punë arkivore. Këtu bëjnë pjesë edhe adresa e tyre e e-mailit, emri, mbiemri, adresa postale, telefoni, fotografitë etj.