21/04/2024
4.9 C
Tetovo

Të tjera lajme

11 Libra shkencorë, 5 libra të përkthyer, 31 Punime shkencore, 37 pjesëmarrje në konferenca ndërkombëtare, kjo është CV-ja e pasur e Prof. Dr. Qani Nesimi, kandidat për Reis të BFI-së

Kandidati më serioz për Reis të Bashkësisë Fetare Islame të Republikës së Maqedonisë së Veriut, Prof. Dr. Qani Nesimi vjen me një CV të pasur nga bota akademike, fokusuar në çështjet e religjionit. Biografia e tij shkencore numëron 11 libra të botuar, 5 libra të përkthyer, 21 punime shkencore dhe 37 pjesëmarrje në konferenca ndërkombëtare. Prof. Dr. Qani Nesimi është njohës i gjuhës angleze, boshnjake dhe turke, nga të cilat ka bërë përkthime me vlerë të madhe fetare në gjuhën shqipe. Prof. Dr. Qani Nesimi është editor i numrit (Editor of Issue) të posaçëm për Kulturën Islame në Maqedoni i revistës: Milel ve Nihal, İnanç, Kültür ve Mitoloji Araştırmaları Dergisi, cilt 9, sayı 2, Mayıs-Ağustos 2012, në Stamboll të Turqisë. Në shtator 2005 merr pjesë në një seminar 3 javor në Kajro-Egjipt, i organizuar nga Ministria e Punëve të Jashtme të Egjiptit. Në mars 2008 merr pjesë si koordinator në seminarin 3 javor në Amherst-ShBA, i organizuar nga ITD (Institute for Training and Development). Në korrik-gusht 2014 merr pjesë në kursin intenziv për avancimin e gjuhës angleze, në New York-ShBA. Në mars të vitit 2014 ka qenë pjesëmarrës në programin Mevlana Exchange Programme, në Universitetin 19 Mayis në Samsun të Turqisë. Biografia e tij shkencore është një garancë më tepër për një udhëheqje ndryshe dhe të suksesshme të Bashkësisë Fetare Islame të Republikës së Maqedonisë së Veriut. Më poshtë e Lexoni të Plotë CV-në e Prof. Dr. Qani Nesimi.

Punime shkencore

Qani Nesimi, State of the Albanian Autocephalous Orthodox Church after 1990, Milel ve Nihal, Istanbul, 2005.
Qani Nesimi, “Shkenca e historisë së feve”, Historia e Feve prej fillimi deri sot, (Ekrem Sarëkçëogllu), përkth. nga turqishtja Dr. Qani Nesimi, Logos-A, Shkup, 2007.
Qani Nesimi, Disa dokumente shtyllë të qytetërimit islam (Drita islame, Stuttgard, 2007).
Qani Nesimi, Hixhreti si një sfidë për historinë, (Etika, Tiranë-2007)
Qani, Nesimi, “Dialogu ndërfetarë në Ballkan përgjatë historisë”, Domosdoshmëria e Dialogut Ndërfetar e Ndërkombëtar pr paqën Batërore, Simpozium Ndërkombëtar Prizmi, Tiranë, 2007.
Qani Nesimi, “Interfaith dialogue in Balkans during history”, Symposium “Necessesity of Interfaith and Intercultural Dialogue for Ëorld Peace”, Prizmi, Tiranë, 2007.
Qani Nesimi, “Profeti (a.s.)-symbol i zemrës së përkryer”, Simpozium Ndërkombëtar “Profeti Muhamed (paqja e Zotit qoftë mbi Të), Krenaria e Njerëzimit”, Prizmi&Komuniteti Musliman i Shqipërisë, Tiranë, 2008.
Qani Nesimi, “Të jesh mysafir i ITD”, Ura miqësie, (Gëzim Sulejmani), Nacional Media Tetovë, 2009.
Qani Nesimi, “Being guest in ITD”, DITURIA, revistë e mendimit shenkcor, vol. I, Nr. 1, Gostivar, 2007.
Qani Nesimi, “Koncepti i “Tjetri” tek osmanët dhe pozicioni i shqiptarëve në të”, DITURIA, revistë e mendimit shkencor, vol. I, Nr. 2, Gostivar, 2008.
Qani Nesimi, “Kisha Ortodokse Autoqefale Shqiptare mes viteve 1990-2000”, UNIVERSITAS, Revistë për shoqëri, shkencë dhe kulturë, Viti VI, Nr. 9, Tetor, 2008.
Qani Nesimi, “Të jesh mysafir i Institute of Training and Development”, Ura miqësie, (Gëzim Sulejmani), Nacional Media Tetovë, 2009.
Qani Nesimi, “Hacı Bektaş Veli’nin Makalat’ında İnsan Özellikleri”, The Historical Identity and the Philosophy of Haci Bektash Veli and Its Effects, III. International Turkish Culture and Haci Bektash Veli Symposium, Shkup, 30-31 tetor, 2009, Ankara, 2009.
Qani Nesimi, Istanbul’un Hoşgörü Modelinin Balkanlara Yansıması, ed. Mehmet Fatih Arslan/Muhammed Veysel Bilici, The Experience of Istanbul/Istanbul Tecrübesi, Stamboll, 2010.
Qani Nesimi, Nexhat Ibrahimi një enciklopedi në vete, Vepra 1, Shb LogosA, Shkup 2011.
Qani Nesimi, Kuresellesme, Din ve Arnavutlar, ed. Cengiz Batuk/Hasan Atsiz Contemporary Perceptions of Islam in the Context of Science, Ethics and Art/Bilim, Ahlak ve Sanat Baglaminda Cagdas Islam Algilari, Canik Beledizesi, Samsun, 2011.
Qani Nesimi, Bashkëjetesa?, Gazeta KOHA, e mërkurë, 15 shkurt 2012.
Qani Nesimi, An Aproach toëards the Religion of Albanians in the Process of Globalization, DITURIA, revistë shkencore, vol. IV, Nr. 6-7, Gostivar, 2011.
Qani Nesimi, Makedonya Cumhuriyeti’nin Çokkültürcü ve Çoğulcu Toplumunda Dinlerarası Diyaloğun Teşvikinde İslam Dini, Balkan Savaşlarının 100. Yılı, Uluslararası Sempozyumu 11-13 Mayıs 2012, İstanbul, Bildiriler, Istanbul 2012, s. 232-245.
Qani Nesimi, Bitola Sicilleri’ne Göre Osmanlı Devleti’nin HimayesindeBulunan Makedonya Hıristiyanların Dini Hürriyeti, Milel ve Nihal, İnanç, Kültür ve Mitoloji Araştırmaları Dergisi, cilt 9, sayı 2, Mayıs-Ağustos 2012, f. 37-54.
Qani Nesimi, Egzegjeza teologjike kuranore e Hafiz Ali Korçëc, bazuar në veprën e tij “Kurani i madhënushim dhe thelbi i tij”, Hafiz Ali Korça 55 vjet pas 1873-1956, Konferencë Shkencore Ndërkombëtare, 21-22 dhjetor 2011 Korçë-Shqipëri, LogosA & UK Fan S. Noli, Shkup, 2013, f. 171-180.
Qani Nesimi, The process of the Globalization and Albanian Religion Identity, “Problemet socio-kulturore dhe sfidate bashkëkohësisë”, Konferencë e Parë Ndërkombëtare, Fakulteti Filozofik-UshT, Tetovë 18-19 tetor 2013, Abstracts, f. 147.
Qani Nesimi, Ortodoksët shqiptarë të Rekës së Epërme viktimë të nazionalizimit të kishës ortodokse, Reka dhe shqiptarët e Rekës së Epërme, Konferencë Shkencore Ndërkombëtare, Instituti Max Van Der Stoel, 14 dhejtor 2013, Mavrovë, Libri i Abstrakteve, Tetovë 2013, f. 27.
Qani Nesimi, Roli i hoxhallarëve të Tetovës në mbrojtjen e identitetit dhe tërësisë kombëtare shqiptare-rasti Molla Garip Ramiz Beadini, “Kontributi i ulemave në ngritjen e vetëdijes kombëtare “, Fakulteti i Shkencave Islame-BFIM, 17 dhjetor, Shkup, 2012, BFIM-Shkup, 2013.
Qani Nesimi, Religious DiversityAnd Albanians, ISLAM IN SOUTHEAST EUROPE, Past Reflections and Future Prospects, edited by Mesut Idris and Osman Bakar, ubd press, Jalan Tungku Link, Gadong BE1410, Brunei Darussalam, 2014.
Qani Nesimi, Thelbi, Shenja, revistë e përmuajshme mbarëkombëtare, politike, ekonomike dhe kulturore, 14.04.2014.

Qani Nesimi, Terrorizmi dhe liria e shprehjes, Shenja, revistë e përmuajshme mbarëkombëtare, politike, ekonomike dhe kulturore, Viti IV, nr. 46, shkurt 2015.

Qani Nesimi, “Perandoria Osmane, edhe një perandori ballkanike”, Rizbulimi i Perandorisë Osmane, (Ilber Ortyli), LogosA, Shkup, 2018, f. 7-9.
Qani Nesimi, ‘Ndikimi i medresanteve në jetën shoqërore-pas dipmolimit’, Hëna e Re, viti XXXII, nr. 336 dhe 337, Rijaseti i BFI në RMV, shtator-tetor 2019, f. 13-16.
Qani Nesimi, ‘Institucionet edukativo arsimore të BFI-së në mbrojtjen e identitet kombëtar shqiptar në RMV’, Hëna e Re, viti XXXII, nr. 338, Rijaseti i BFI në RMV, nëntor 2019, f. 37-42.

Konferenca shkencore Ndërkombëtare

Qani Nesimi, “Dialogu nderfetare ne Balkan pergjate historise”, Domosdoshmëria e dialogut ndërfetar e ndërkombëtar per paqën batërore, Simpozium Ndërkombëtar 26 Maj 2007, Tiranë, Prizmi 2007, Tiranë.
Qani Nesimi, “Profeti (A.S.)-symbol i zemrës së përkryer”, Simpozium Ndërkombëtar “Profeti Muhamed (paqja e Zotit qoftë mbi Të), Krenaria e Njerëzimit, Komuniteti Musliman i Shqipërisë, Tiranë, 2008.
Qani Nesimi, “Interfaith dialogue in Balkans during history”, Symposium “Necessesity of Interfaith and Intercultural Dialogue for Ëorld Peace”, Prizmi, Tiranë, 2007.
Qani Nesimi, “Integrimi, feja dhe shqiptarët”, Feja, Evropa dhe rinia shqiptare, Qendra islamike shqiptare, Zurich-Zvicër, 12 Shtator 2009.
Qani Nesimi, “Roli i fesë në mbrojtjen e identitetit”, Integrimi dhe Identiteti, IKV BARMHERZIKHEIT Luzern-Zvicër, 5 Shtator 2009.
Qani Nesimi, “Hacı Bektaş Veli’nin Makalat’ında İnsan Özellikleri”, The Historical Identity and the Philosophy of haci Bektash Veli and Its Effects, III. International Turkish Culture and Haci Bektash Veli Symposium, Shkup, 30-31 tetor, 2009.
Qani Nesimi, Gjashtë shekuj të Islamit ndërshqiptarë, simpozium ndërkombëtar, Prishtinë,
Qani Nesimi, “Koncepti “Tjetri” tek osmanët dhe pozicioni i shqiptarëve në të”, Simpoziumi I. Ndërkombëtar Albanologjik, USHT & Instituti për Trashëgimi Kulturore, Ohër, Shtator, 2007.
Qani Nesimi, Kordinator për Maqedoni në Seminarin tre javor: FAITH and COMMUNITY PROJECT for KOSOVO and MACEDONIA, Institute for Training and Development, Amherst, Massachusetts, USA, 7-27 Mars, 2008.

Qani Nesimi, “Përshtypjet e mia në USA”, Konferencë në Këndin Amerikan në Tetovë, Tetovë, 2008.

Qani Nesimi, “Njoftim me jetën religjioze në ShBA”, Konferencë Ndërkombëtare në Prishtinë, 25-26 Maj, 2008.
Qani Nesimi, Liria fetare e të krishterëve ortodoksë të Maqedonisë në periudhën e Shtetit Osman, bazuar në Sixhilet e Manastirit (Bitola Sicilleri), Simpozium Ndërkombëtar, Arkivi i Republikës së Kosovës dhe Arkivi i Republikës së Turqisë, Prishtinë, 2009.
Qani Nesimi, Roli i religjionit në organizimin e shoqërisë, Roli i fesë në kohën e sotme, simpozium Stuttgart,14 Qershor 2009.
Qani Nesimi, “Integrimi, feja dhe shqiptarët”, Feja, Evropa dhe rinia shqiptare, Qendra islamike shqiptare, Zurich-Zvicër, 12 Shtator 2009.
Qani Nesimi, “Roli i fesë në mbrojtjen e identitetit”, Integrimi dhe Identiteti, IKV BARMHERZIKHEIT Luzern-Zvicër, 5 Shtator 2009.
Qani Nesimi, “Hacı Bektaş Veli’nin Makalat’ında İnsan Özellikleri”, The Historical Identity and the Philosophy of haci Bektash Veli and Its Effects, III. International Turkish Culture and Haci Bektash Veli Symposium, Shkup, 30-31 tetor, 2009.
Qani Nesimi, Liria fetare e të krishterëve ortodoksë të Maqedonisë në periudhën e Shtetit Osman, bazuar në Sixhilet e Manastirit (Bitola Sicilleri), Simpozium Ndërkombëtar, Arkivi i Republikës së Kosovës dhe Arkivi i Republikës së Turqisë, Prishtinë, 2009.
Qani Nesimi, Të jesh mysafir i ITD, Ura miqësie, ed. Gëzim Sulejmani, Nacional Media, Tetovë, 2009.
Qani Nesimi, Kuresellesme, Din ve Arnavutlar, Contemporarz Perceptions of Islam in the Context of Science, Ethics and Art/Bilim, Ahlak ve Sanat Baglaminda Cagdas Islam Algilari, 26-28 November 2010, International Symposium, 19 Mayis Universitesi Ilahizat Fakultesi, Samsun, Turqi, 2010.
Qani Nesimi, Istnabul’un Hosgoru Modelinin Balkanlara Yansimasi, The Experience of Istanbul/Istanbul Tecrubesi, International Symposium 15-17 April 2010.
Qani Nesimi, Egzegjeza teologjike kuranore e Hafiz Ali Korçës, bazuar në veprën e tij “Kur’ani i Madhënushim e Thelbi i Tij, Hafiz Ali Korça-55 vjet pas (1873-1956), 22-23 Dhjetor 2011, Konferencë Ndërkombëtare Korçë-Shqipëri. 2011.
Qani Nesimi, Mehmet Akif Ersoy, tabuja e njeriut, Ditët e Mehmet Aqif Ersojit-Poet i qytetërimit tonë, Konference Nderkombetare, Mars Prishtinë, 2011.
Qani Nesimi, Nexhat Ibrahimi një enciklopedi në vete, Konferencë, Shb LogosA, Shkup 2011.
Qani Nesimi, Makedonya Cumhuriyeti’nin Çokkültürcülük ve Çoğulculuk Toplumunda Dinlerarası Diyaloğun Teşviki Olarak İslam Dini, The Centenary of Balkans Ëars/Balkan Savaslarinin 100. Yili, International Balkan Symposium, Kirklareli Universitesi, Istanbul, 2012.
Qani Nesimi, Roli i hoxhallarëve të Tetovës në mbrojtjen e identitetit dhe tërësisë kombëtare shqiptare-rasti Mulla Garip Ramiz Beadini, Kontributi i ulemave në ngritjen e çështjes kombëtare, Simpozium shekncor, BFIM, Shkup, 2012.
Qani Nesimi, Feja islame dhe identiteti shqiptar, një qasja me rastin e njëqind vjetorit, “100 vjetori i shtetit shqiptar dhe shqiptarët”, Konferencë shkencore, AKEA, Prishtinë, 2012.
Qani Nesimi, Rëndësia e revelatës hyjnore në mbrojtjen e identitetit kombëtar dhe rreziku nga qasja epistemologjiko-antropocentrike-rasti Hafiz Ali Korça, Roli i klerikeve ne ngritjen e vetedijes kombetare, Konferencë shkencore, KMSH, BIK dhe BFIM, Tiranë, 2012.

Qani Nesimi, Roli i hoxhallarëve të Tetovës në mbrojtjen e identitetit dhe tërësisë kombëtare shqiptare-rasti Molla Garip Ramiz Beadini, “Kontributi i ulemave në ngritjen e vetëdijes kombëtare“, Fakulteti i Shkencave Islame-BFIM, 17 dhjetor, Shkup, 2012.
Qani Nesimi, Feja islame dhe identiteti shqiptar, një qasja me rastin e njëqind vjetorit, “100 vjetori i shtetit shqiptar dhe shqiptarët”, Konferencë ndërkombëtare, Unioni i Imamëve në Zvicër, 18 dhjetor2012, Zurich.
Qani Nesimi, Makedonya Cumhuriyeti’nin Cokulturcu ve Cogulcu Toplumunda Dinlerarasi Diyalogun Tesvikinde Islam Dini, Balkan Savaslarinin 100. Yili, Uluslararasi Sempozyumu 11-13 Mayis 2012, Istanbul, Abstracts, s. 28.
Qani Nesimi, The Balkans as a Common Territory of Christianity and Islam, The Middle Easts & North Africa (MENA) and the Balkans: Challenges of Transfomation, Sofia, Aljazeera Center for Studies & Neë Bulgarian University-Department of Mediterranean and Eastern Studies, 13th-15th December 2012.
Qani Nesimi, The process of the Globalization and Albanian Religion Identity, “Problemet socio-kulturore dhe sfidate bashkëkohësisë”, Konferencë e Parë Ndërkombëtare, Fakulteti Filozofik-UshT, Tetovë 18-19 tetor 2013.
Qani Nesimi, Ortodoksët shqiptarë të Rekës së Epërme viktimë të nazionalizimit të kishës ortodokse, Reka dhe shqiptarët e Rekës së Epërme, Konferencë Shkencore Ndërkombëtare, Instituti Max Van Der Stoel, 14 dhejtor 2013, Mavrovë.
Qani Nesimi, Respekti reciprok-domosdoshmëri për një paqe në Ballkan, Ballafaqimi me të kaluarën dhe rimendimi i paqës në Ballkanin multikulturor, Konferencë e Dytë Ndërkombëtare, Fakulteti Filozofik-UshT dhe ZFD, Tetovë 17-18 tetor 2014.
Qani Nesimi dhe Abdylnaser Sinani, Understanding The Other And The Characteristics Of Intercultural Education In Textbooks, First International Conference “Peacticum of Future Pedagogues, Teachers and Kindergarten Teachers in Multicultural Environments-Experiences and Challenges”, Faculty of Philosophy, Ss Cyril and Methodius University & OSCE, 27-29 November 2014, Skopje.
Qani Nesimi, Zani i Naltë-një vazhdimësi e traditës religjioze primordiale, Hena e Re, BFI, Shkup, Prill, 2016.

Të fundit