28/05/2024
20.1 C
Tetovo

Të tjera lajme

Gjendja me COVID-19 në Republikën e Maqedonisë së Veriut dhe në botë – 01.06.2020

Janë testuar gjithsej 710 materiale në Laboratorët ku bëhet vërtetimi i pranisë së virusit SARS-CoV-2.

Nganumri i përgjithshëm 127 i përkasin skriningut të targetuar në kopshtet dhe shtëpitë e pleqve në Shkup, pa raste pozitive.

Pozitive janë 55, nga 8 qytete. (Tabela 1). Numri më i madh i rastve të reja janë regjistruar në Shkup(60.0%)dheTetovë(30,3%).

Tabela 1.Shpërndarjaditore e tësëmurëvengaCOVID-19 sipas QSHP/NJR në RMV-së, 01.06.2020

 

Qyteti Numriitësëmurëve Të vdekur
Shkup 52 0
Tetovë 14 0
Veles 2 0
Gostivar 2 0
Kumanovë 2 0
Koçan 1 0
Probishtip 1 0
Shtip 1 0
Kratovë 1 0
Strugë 0 1
Gjithsej 76 1

 

Nga rastet e reja 21 janë nën hetim për shkak të raportimit mevonesënga laboratori privat ku janë bërë testimet.

Tek rastet për të cilat ka të dhëna, numri më i madh i përketgrupmoshësnga30-39 vjet me11raste pozitive, ndërsa sipas gjinisë 30 janë femra dhe 25 janë meshkuj.

Në spital janë shtruar 5 pacientë të rinj. Tek 3 persona është vërtetuar komorbiditet.

31 persona kanë pasur kontakt me rast të konfirmuarme COVID—19 në vend, ndërsa nuk janë regjistruar persona me histori udhëtimi në 14 ditët e fundit.

Të shëruar janë 26 persona që kanë qenë të shtruar në spital ose kanë qenë në trajtim shtëpiak.

Është regjistruar 1 rast i vdekjes, nga Struga, në moshënga 56  vjet, mesimptoma, qëka qenë i shtruar në SPQ 8 Shtatori ku edhe kandërruarjetë. Ka qenë mekomorbiditetepor nuk ka pasur kontakt me rast të konfirmuar as histori udhëtimi.

 

GJENDJA KUMULATIVE ME COVID-19 NË REPUBLIKËN E MAQEDONISË SË VERIUT

Deri më 01.06.2020, në Republikën e Maqedonisë së Veriut janë raportuar gjithsej 2.391  raste me  COVID-19 (I=115,1/100.000).

Sipas vendbanimit, raste me COVID-19 janë regjistruar në 31 qytete. Numri më i madh janë regjistruar në Shkup, Kumanovë, Prilep, Tetovë, Shtip dhe Veles, ndërsa mortalitet më të madhka në Strugë, Dibër, Prilep, Veles dhe Kumanovë. Letalitet më i lartë është regjistruar në Strugë, Tetovë dhe Gostivar (Tabela 2).

Tabela 2. Shpërndarja kumulative e të sëmurëve me COVID-19 sipas QSHP/NJR në Republikën e Maqedonisë së Veriut, 2020

 

Shpërndarja sipas QSHP/NJR Gjithsej Incidenca /100 000 Raste të vdekjes (gjithsej) Mortaliteti Letaliteti
Gjithsej 2.391 115,1 141 6,8 5,9%
Shkup 928 147,2 36 5,8 3,9%
Kumanovë 469 328,7 23 16,1 4,9%
Tetovë 231 115,6 22 11,0 9,5%
Prilep 212 222,4 14 14,7 6,6%
Veles 132 199,2 10 15,1 7,6%
Shtip 104 197,4 2 3,8 1,9%
Strugë 84 123,8 20 29,5 23,8%
Dibër 51 183,8 4 14,4 7,8%
Koçan 38 79,2 2 4,2 5,3%
Gostivar 29 24,2 3 2,5 10,3%
Manastir 28 27,5 2 2,0 7,1%
Ohër 23 41,0 0 0,0 0,0%
Negotinë* 12 51,1 0 0,0 0,0%
KrivaPallankë 6 25,1 0 0,0 0,0%
Kavadar 5 11,6 1 2,3 20,0%
Gjevgjeli 4 11,6 0 0,0 0,0%
Strumicë 4 4,2 0 0,0 0,0%
Radovish 4 12,3 0 0,0 0,0%
Krushevë 3 31,5 1 10,5 33,3%
Probishtip 3 19,6 0 0,0 0,0%
Pehçevë 3 60,1 0 0,0 0,0%
Vinicë 3 15,4 0 0,0 0,0%
Kratovë 3 31,4 0 0,0 0,0%
Kërçovë 3 5,2 0 0,0 0,0%
MakedonskiBrod 2 17,9 0 0,0 0,0%
Vallandovë 2 16,9 0 0,0 0,0%
Sveti Nikole 2 9,8 0 0,0 0,0%
DemirHisar 1 11,9 0 0,0 0,0%
Berovë 1 7,7 0 0,0 0,0%
Dellçevë 1 4,2 1 4,2 100,0%

*7 persona janë banorë të DemirKapisë

Incidencë më e lartë kumulative në 100 000 banorë është regjistruar në Kumanovëme 328,7, të sëmurë në 100 000 banorë, në Prilep është 222,4/100.000banorë, në Veles 199,2/100.000, nëShtip197,4/100.000 banorë, në Dibër incidenca në 100 000 banorë është 183,8, në Shkup150,2/100.000, në Strugë 123,8/100.000  dhe në Tetovë 115,6/100.000 banorë. Incidencëmbi 50 të sëmurë në 100 000 banorë është regjistruar në Negotinë, Koçan, dhe Pehçevë (Tabela 2, Kartogrami 1).

Kartogrami 1. Incidenca në 100.000 banorë, COVID-19, RMV-së

Sa i përketshpërndarjes sipas gjinisë, 1.148 i përkasin gjinisë mashkullore dhe 1.222 gjinisë femërore.

Morbiditeti specifik tek meshkujt është 110,8/100.000, ndërsa tek femrat 118,3/100.000 banorë.

Mosha e të prekurve sillet nga 0 deri në 94 vjet (mediana – 44,4 vjet). Numri më i madh i të prekurve janë në moshëmbi 60 vjet – 507 (21,4%) I= 132,3/100.000, ndërsa incidencë më e lartë – 172,3/100.000  tek grupmoshanga 50-59 vjet (n=479) (Grafiku 1). Incidencëmë e ulët, 44,1 dhe47,6në 100.000 banorëështëregjistruartekfëmijëtnëmoshënga 0-9 dhevjet 10-19, kujanëregjistruar 101, gjegjësisht 119 rastepërkatësisht.

Grafiku 1. Shpërndarja e të sëmurëve me  COVID-19 në Republikën  e Maqedonisë së Veriut sipas grupmoshës (n=2.370)

Sa i përket datës së diagnostikimit laboratorik, rasti i parë është regjistruar në 26.02.2020.  Numri më i lartë i rasteve të regjistruar gjatë një dite (n=107) është regjistruar në 15.04.2020. (Grafiku 2).

Grafiku 2.  Shpërndarja e të sëmurëve nga COVID-19 në Republikën e Maqedonisë së Veriut sipas ditës së diagnostikimit laboratorik, 2020(n=2.370)

Nga java e 11 në vitin 2020 vazhdimisht regjistrohen raste të reja të konfirmuara.  Kulminacioni është arritur në javën e 16 (n=370) (Grafiku 3).

Grafiku 3.Shpërndarja e të sëmurëve meCOVID-19 në Republikën e Maqedonisë së Veriut sipas javës së diagnostikimit laboratorik, 2020  (n=2.370)

Nga rastet e raportuara, 24,8% (n=587) janë/kanë qenë të hospitalizuar, ndërsa të tjerët janë/kanë qenë në izolim shtëpiak, pa simptoma dhe mepasqyrë të lehtë klinike.

Sipas raporteve të arrira pranë ISHP-së (KSIGJF, SPQ 8 Shtatori, Spitali  Klinik Manastir, SP Prilep, SP Kumanovë, SP Gostivar) për momentin të hospitalizuar janë 90 persona, nga të cilët 24 janë në aparate me oksigjen dhe 6 në ventilim mekanik.

Sa i përket simptomave që janë raportuar tek personat e sëmurë, numri më i madh i rasteve kanë manifestuar temperaturë (65,0%), kollë (52,4%), plogështi (39,7%), ethe (18,9%), dhimbje koke  (15,4%), vështirësi në frymëmarrje (14,6%), dhimbje e fytit (14,1%),ndërsa 791 ose 33,4% e personave janë pa simptoma.

592 ose 74,8% prej tyre kanë pasur kontakt me rast të konfirmuar në vend.

Janë raportuar edhe 22 (0,9%) raste tek gra shtatzëna, 7 nga të cilat janë shtruar në spital. 12 prej tyre janë raste asimptomatike.

Kur bëhet fjalë përkomorbiditetin, 733 (30,9%) kanë edhe sëmundje kronike, 497 vuajnënga sëmundje kardiovaskulare, 175 janë me diabet, 127 janë me sëmundje kronike të mushkërive dhe  140 me sëmundje të tjera kronike. Tek personat e shtruar në spital319 (54,3%) janë mekomorbiditete.

Janë regjistruar 273 (11,5%) raste në mesin e punonjësve shëndetësor.

Janë regjistruar141raste të vdekjes (Lt = 6,0%). Numri më i madh i të vdekurve është regjistruar në  në13.04.2020 (n=9), ndërsasipasjavëvenëjavën e 22-të (n=23) (Grafiku 4). Numri më i madh i vdekjeve është regjistruar në mesin e grupmoshësmbi 60 vjet (n=90) njëkohësisht edhe me mortalitet më të lartë  – 23,5/100.000 banorë. Janëregjistruar 96 rastetëvdekjestekmeshkujtdhe 45 rastetëvdekjestekfemrat.

Tekkëto, tek107 (75,9%) janë regjistruar komorbiditete, në të shumtën e rasteve sëmundje kardiovaskulare (n=77), diabet (n=30) dhe sëmundje të mushkërive (n=28). Është regjistruar edhe një rast i vdekjes tek punonjësit shëndetësor dhe një grua shtatzënë. 9 (6,4%) e rasteve të raportuara të vdekjes kanë ndërruarjetë në kushte shtëpiake, ndërsa 132 (93,6%) në spital.

Grafiku 4.Shpërndarja e rasteve të vdekjes ngaCOVID-19 në Republikën e Maqedonisë së Veriut sipas datës së vdekjes, 2020 (n=141)

100 (4,2%) janë raste të importuara. Vetëm një person është detektuar në pikë kufitare hyrëse (Aeroporti ndërkombëtar Shkup). Rasti i fundit i importuar është regjistruar në 01.06.2020 (Grafiku 2). Gjithsej 1.395 (58,9%) persona kanë pasur kontakt me rast të konfirmuarme COVID-19 në vendin tonë ose jashtë vendit.(Grafiku 2)

Nganumri i përgjithshëm i të analizave – gjithsej 31.187 materiale, 2.391  pozitive janë vërtetuar në laboratorët në të cilët bëhet analizë molekulare përprani të SARS-CoV. Pra, në Maqedoni janë bërë 15.072 teste në 1.000 000 banorë.  (Tabela 3).

Tabela 3.Numri i përgjithshëm i testeve të kryerapër COVID-19 në Republikën e Maqedonisë së Veriut (n=31.187)

Numrikumulativitesteve Teste (gjithsej) Pozitive (gjithsej) Testet e skriningut Teste pozitivengaskriningu Teste rutinore Teste rutinorepozitive
GJITHSEJ 31.187 2.391 4.162 9 27.025 2.382
ISHP Virusologjia 19.243 1.843 2.575 7 16.668 1.836
QSHP Shkup 168 27 0 0 168 27
Avicena 855 66 0 0 855 66
Biotek 2.094 62 0 0 2.094 62
Klinika Zhan Mitrev 4.453 209 0 0 4.453 209
Sistina 1.489 46 0 0 1.489 46
ASHAM 2.130 57 1.587 2 543 55
FakultetiiVeterinarisë 755 81 0 0 755 81

Nganumri i përgjithshëm i rasteve, 634 (26,8%) janë raste aktive, 1.595 (67,3%) persona janë të shëruar (242 prej tyre janë punonjës shëndetësorë dhe 12 shtatzëna) (Tabela 4)(Grafiku 5). Nga rastet që konsiderohen si të shëruara 352 (22,1%) kanë qenë të shtruar në spital, ndërsa 1.243 (77,9%) kanë qenë në trajtim shtëpiak.

Grafiku 5.Shpërndarja e të sëmurëve ngaCOVID-19 në Republikën e Maqedonisë së Veriut sipas rezultatit dhe numrit të përgjithshëm, 2020 (n=2.391)

Tabela 4.Rezultatet sipas QSHP/NJR, Republika e Maqedonisë së Veriut (n=2.391)

Shpërndarja sipas QSHP/NJR Të sëmurë Të shëruar Numri i vdekjeve Gjithsej
Shkup 338 554 36 928
Kumanovë 55 391 23 469
Tetovë 86 123 22 231
Prilep 30 168 14 212
Veles 29 93 10 132
Shtip 69 33 2 104
Strugë 12 52 20 84
Dibër 47 4 51
Koçan 7 29 2 38
Gostivar 8 18 3 29
Manastir 3 23 2 28
Ohër 6 17 23
DemirKapi 7 7
KrivaPallankë 6 6
Negotinë 3 2 5
Kavadar 4 1 5
Gjevgjeli 4 4
Strumicë 2 2 4
Radovish 4 4
Pehçevë   3   3
Probishtip 1 2   3
Vinicë 1 2   3
Кratovë 1 2   3
Krushevë   2 1 3
Kërçovë 1 2   3
MakedonskiBrod   2   2
Sveti Nikole 2     2
Vallandovë 1 1   2
DemirHisar   1   1
Dellçevë     1 1
Berovë   1   1
GJITHSEJ 655 1.595 141 2.391

 

Në Tabelën 5 është dhënë njëpasqyrë momentale e rasteve aktive sipas komunave në Shkup dhe Tetovë si rajone më të prekura, pra si rajone mepërhapje të gjerë të sëmundjes.

Tabela 5.Raste aktive meCOVID-19 sipas komunave, Shkup dhe Tetovë(n=381)

Qyteti/Komuna Raste aktive
Shkup 319
Çair 84
Saraj 43
Butel 38
Aerodrom 34
GaziBabë 32
Studeniçan 13
Karposh 13
KisellaVodë 12
Ilinden 11
ShutoOrizare 9
GjorçePetrov 8
Qendër 8
Petrovec 8
Haraçinë 4
Sopishte 2
Tetovë 86
Tetovë 60
Tearcë 14
Bogovinje 4
Brvenicë 3
Jegunovce 3
Zhelinë 2

 

VLERËSIMI I RREZIKUT NGA PËRHAPJA E MËTEJSHME E COVID -19

Vlerësimi i rrezikutnga OBSH në nivel global dhe nivel të Rajonit Evropian flet përnjëpërhapje të vazhdueshme të  COVID-19 dhe një rrezik të lartë.

 

Në territorin e të gjithë vendit është shpallur gjendje e jashtëzakonshme.

Sipas kategorizimit të rrezikutnga OBSH:

 

 • Shkupi është në fazën4 (Përhapje e gjerë).
 • Tetova në fazën4 (Përhapje e lokalizuar).
 • Shtipi në fazën 3 (Përhapje e lokalizuar).
 • Pjesa tjetër e Republikës së Maqedonisë së Veriut në fazën 2 (Raste sporadike).

 

 

Gjendja me COVID-19 në botë

Sipas të dhënave të fundit të publikuaranga OBSH, deri më 01.06.2020:

Numri i rasteve të konfirmuara në rrafsh global – 6.057.853(122.917 raste të reja)

Numri i rasteve të vdekjes në mbarë botën – 371.166 (4.000raste të reja)

 • Rajoni i OBSH-sëAmerika
  • Raste të konfirmuara – 2.817.232(73.439raste të reja)
  • Raste të vdekjes – 160.514(2.812raste të reja)
 • Rajoni i OBSH-sëEvropa
  • Raste të konfirmuara – 2.159.791(17.244raste të reja)
  • Raste të vdekjes – 1594(509raste të reja)
 • Rajoni i OBSH-së Mesdheu lindor
  • Raste të konfirmuara – 5137(15.136raste të reja)
  • Raste të vdekjes – 12.627(274raste të reja)
 • Rajoni i OBSH-sëAzia juglindore
  • Raste të konfirmuara – 272.512(11.933raste të reja)
  • Raste të vdekjes – 7.743(312raste të reja)
 • Rajoni i OBSH-sëPacifikuperëndimor
  • Raste të konfirmuara – 183.198(533raste të reja)
  • Raste të vdekjes – 7.037(9raste të reja)
 • Rajoni i OBSH-së Afrika
  • Raste të konfirmuara – 10242 (3.632 raste të reja)
  • Raste të vdekjes – 638(84 raste të reja)

 

 

 

 

 

UDHËZIME DHE REKOMANDIME PËR POPULLATËN

http://www.iph.mk/sq/covid-19-si-ta-mbroni-veten/

 • Trajtimi shtëpiak i rasteve të dyshimta

http://www.iph.mk/sq/udhezues-per-mjekim-shtepiak-te-pacienteve-te-dyshuar-per-infeksion-me-2019-ncov/

 • Udhëzime përpunonjësit shëndetësor

http://www.iph.mk/sq/rekomandime-per-punonjesit-shendetesor-paisjet-per-mbrojtje-personale/

 • Faqja e internetit e Ministrisë së Shëndetësisë

http://zdravstvo.gov.mk/sq/home-main/

Faqja e internetit e Qeverisë:

http://vlada.gov.mk

 

 

INFORMACION PËR POPULLATËN

Personat që  kanë simptoma të gripit ose simptoma të ngjashme me gripin (temperaturë e lartë mbi 38°С, ethe, frymëmarrje të vështirësuar, dhimbje në kraharor, kollë të thatë etj.), mjeku qëdot’i trajtojë duhett’i pyesë për historinë e udhëtimit jashtë shtetit dhe për kontakt të mundshëm mendonjë rast të konfirmuar të koronavirusit.

Vetëm në rast se personi qëkasimptomaka udhëtuar në ndonjë shtet të rrezikuar ose kapatur kontakt me rast të konfirmuarduhet të udhëzohet që të marrë në numrin falas për pyetje në lidhje me korona virusin.

 

 

0800 002 03

 

 

Shkup 02.06.2020

 

Sektori për parandalim dhe kontroll të sëmundjeve infektive

Instituti i shëndetit publik

 

 

 

 

 

Të fundit