21/04/2024
4.9 C
Tetovo

Të tjera lajme

Komisioni për Zgjedhje dhe Emërime do të propozojë kandidatë për përbërjen e re të Komisionit për antikorrupsion

Komisioni parlamentar për zgjedhje dhe emërime në seancën e sotme duhet të zgjedhë shtatë kandidatë për anëtarë të ardhshëm të Komisionit Shtetëror për Parandalimin e Korrupsionit, të cilët më pas do t’ia propozojë Kuvendit. Pritet që kjo pikë të jetë në rendin e ditës së seancës së ardhshme plenare. Që të votohen anëtarët e rinj e KSHPK-së është e nevojshme një shumicë e thjeshtë.

Ranglista me pikët e fituara tashmë është publikuar në ueb faqen e Kuvendit, ndërsa Tatjana Dimitrovska, punonjëse e Entit Shtetëror të Auditimit (ESSH) është më e larta në të – 76 pikë, në vend të dytë është gjyqtarja e Gjykatës themelore Sofia Spasova Medarska – 75, 86, dy ish-këshilltare në KSHPK Biljana Karakashova Shulev – 74,28 dhe Besnik Xhemaili – 74,14, auditorët Zoran Bogoevski – 73,57, Cveta Ristovska – 70,57 dhe Demiri Servet, 67,28, avokatët Vladimir Klekovski 65,57 dhe Susana Joshevska-Anastasovska – 65,43 ndërsa në vendin e dhjetë fitoi gazetari Daut Dauti me 64,14 pikë.

Ish-anëtari i KSHZ-së dhe ish-deputeti Boris Kondarko është në vendin e 25-të me 40 pikë, gjyqtarja nga Gjykata Themelore Penale Slavica Andreevska në vendin e 33-të me 34,28 pikë, ish-gjyqtarja Tatjana Mihajlova në vendin e 29-të me 37 pikë dhe Maja Malahova me 27,57 pikë është në vendin e 37-të.

Sipas Ligjit për Parandalimin e Korrupsionit dhe Konfliktit të Interesit, Komisioni për selektim, listën e përcaktuar të renditjes së kandidatëve, në përputhje me kriteret e përcaktuara, ia dorëzon Komisionit për Zgjedhje dhe Emërime, i cili brenda dy ditësh ia propozon dhomës legjislative kandidatët e renditur më mirë në një listë unike propozimesh për kryetar dhe anëtarët e Komisionit Shtetëror, me një arsyetim për secilin prej kandidatëve të propozuar.

Nëse Komisioni për Zgjedhjet dhe Emërimet nuk e përcakton listën brenda afatit të caktuar, Kuvendi diskuton dhe voton individualisht secilin prej kandidatëve që plotësojnë kushtet sipas renditjes së bërë nga Komisioni Përzgjedhës. Nëse Kuvendi nuk zgjedh kryetarin dhe anëtarët e Komisionit Shtetëror, procedura e zgjedhjes përsëritet në tërësi duke shpallur konkurs menjëherë, ndërsa jo më vonë se brenda dhjetë ditëve.

Në procedurën për zgjedhjen e kryetarit dhe anëtarëve të Komisionit Shtetëror, merret parasysh parimi i përfaqësimit adekuat dhe të drejtë dhe parimi i përfaqësimit të barabartë gjinor.

Kandidatët për kryetar ose anëtar të Komisionit Shtetëror, të cilët konsiderojnë se janë shkelur dispozitat ligjore në procedurën për zgjedhjen e kryetarit ose anëtarit të Komisionit Shtetëror, kanë të drejtë të bëjnë padi në Gjykatën Administrative. Procedura në Gjykatën Administrative është urgjente.

Mandati i anëtarëve aktualë të Komisionit, Biljana Ivanovska, Vladimir Georgiev, Sofka Pejovska Dojçinovska, Katica Nikolovska, Nuri Bajrami, Goran Tërpenoski dhe Shemsi Salai përfundon më 7 shkurt 2024, ndërsa sipas ligjit nuk kanë të drejtë për rizgjedhje, as për vazhdimin e mandatit të tyre deri në zgjedhjen e Komisionit të ri, për rizgjedhje ose vazhdimin e mandatit deri në zgjedhjen e Komisionit të ri.

Komisioni i ri duhet të fillojë funksionimin më 8 shkurt 2024.

Më 23, 24 dhe 25 nëntor, të 41 kandidatët e regjistruar u morën në pyetje nga Komisioni Zgjedhor i përbërë nga deputetët e pushtetit Fanica Nikolovska dhe Berat Ajdari dhe nga opozita Eli Panova dhe Kastriot Rexhepi, si dhe Jovan Andonovski si përfaqësues i Avokatit të Popullit dhe përfaqësues të Këshillit për bashkëpunim ndërmjet organizatave joqeveritare dhe Qeverisë Snezhana Kamilovska Tërpovska dhe Nikolla Dodov.

Për kryetar të KSHPK-së mund të zgjidhet një person i cili është shtetas i Maqedonisë së Veriut dhe që jeton në vend, i cili është i aftë për të bërë biznes, i cili ka arsim të lartë në fushën e shkencave juridike ose në fushën e shkencave politike, komunikative ose ekonomike. Përveç arsimit të lartë, kërkohet të paktën dhjetë vjet përvojë pune pas diplomimit. Në të njëjtën kohë, tetë vjet përvojë pune duhet të jetë në fushat e zbulimit ose parandalimit të korrupsionit, sundimit të ligjit apo qeverisjes së mirë.

Kandidatët për anëtarësim duhet të kenë gjashtë vjet përvojë në fushat që lidhen me zbulimin e korrupsionit. Edhe kryetari edhe anëtarët e KSHPK-së nuk duhet të jenë anëtarë të Kuvendit, as në Qeveri, as donatorë e as funksionarë në ndonjë parti politike.

Të fundit