18/06/2024
18.6 C
Tetovo

Të tjera lajme

Raportet e auditimit për LSDM, VMRO-DPMNE dhe BDI: Pasuri të paqarta të partive, rritje të të ardhurave të buxhetit, donacione më të shtrenjta

Enti Shtetëror i Revizionit (ESHR) sot publikoi raportet përfundimtare të auditimit mbi “Llogarinë për funksionim të rregullt” në LSDM, VMRO-DPMNE dhe BDI. Në raporte, ndër tjera, konstatohet një rritje në financimin e buxhetit të partive kundrejt donacioneve të reduktuara, kontroll të pamjaftueshëm të financimit përmes tarifave për anëtarësi, rritje të vlerës së pronës së partisë, pronësi të paqartë të lokaleve afariste të partive, transmeton Portalb.mk.

LSDM

Enti Shtetëror i Revizionit ka realizuar auditim për zbatimin e rekomandimeve të dhëna LSDM-së në Raportin përfundimtar të auditimit për vitin 2018 të dhe raportoi se të dy rekomandimet nuk ishin zbatuar.

“Në raportet përfundimtare të auditimit të pasqyrave financiare së bashku me kontrollin e pajtueshmërisë së LSDM-së për vitet e kaluara, auditori i autorizuar shtetëror raportoi se partia disponon dhe përdor lokale afariste në ndërtesat e trashëguara nga personi paraardhës juridik. LSDM nuk ka siguruar dokumente për përcaktimin e pronësisë së këtyre objekteve, regjistrimin e tyre në Agjencinë për kadastër të patundshmërive dhe evidencë të kontabilitetit në librat afariste të partisë”, thuhet në raport.

Në raport konstatohet edhe pasqyrë jo të plotë në mbledhjen, pagesën dhe raportimin e të ardhurave në bazë të tarifave të anëtarësisë.

“Mënyra e vendosur për mbledhje, pagesë dhe raportim të të ardhurave në bazë të anëtarësisë në LSDM nuk ofron pasqyrë të plotë dhe konfirmim të fondeve të paguara individualisht. Personi përgjegjës i partisë duhet të ndërmerr veprimtari për sjelljen e një akti për rregullimin e mëtejshëm të mënyrës së mbledhjes, pagesës dhe raportimit të shumave individuale të fondeve në bazë të tarifës së anëtarësisë, në mënyrë që të konfirmojë se shumat individuale të anëtarësisë janë brenda kufirit të përcaktuar ligjërisht”, theksohet në raport.

Me analizën e të ardhurave të përgjithshme sipas llojeve të burimeve të financimit, ESHR konstaton se ndryshimet ligjore për financimin e partive kanë ndikuar ndjeshëm në strukturën e të ardhurave. Kështu, pjesa e financimit publik nga Buxheti i Maqedonisë në funksionimin e rregullt të LSDM-së shënon trend të rritjes, nga 37 % në 2015 në 82 % në 2019, përkundër trendit në rënie të përqindjes së burimeve private të financimit në të ardhurat totale të partisë.

“Situata e përmendur mund të ketë një ndikim në strukturën e shpenzimeve të partisë në periudhën e ardhshme, duke pasur parasysh ndryshimin e nenit 83-a paragrafi 2 alinea 1 e Kodit Zgjedhor, ku burimi i financimit të fushatës zgjedhore, ndër burimet tjera janë fondet nga llogaria e rregullt e partisë politike”, thuhet në raport.

VMRO-DPMNE

Në raportin përfundimtar për auditimin e pasqyrave financiare së bashku me auditimin e pajtueshmërisë së VMRO-DPMNE për vitin 2018, auditori i autorizuar shtetëror, siç theksohet në raport, ka raportuar për procedurë gjyqësore të filluar nga autoritetet kompetente në tetor 2018, me të cilën për VMRO-DPMNE ka ndalesë të tjetërsojë një pjesë të pasurive të paluajtshme/ndërtesave me një vlerë totale të blerjes në vlerë prej 1 140 344 denarë, në pronësi të partisë, ta tjetërsojë dhe ta ketë në dispozicion për ta dhënë me qira, deri në përfundim të procedurës para organit kompetent.

“Ndalesa e përkohshëm për dispozicion të një pjese të pasurisë së partisë politike përmes procedurës së filluar ndikon në vlerën e vlerësuar të një pjese të pasurisë së paluajtshme të shprehur në Bilanc, në përputhje me nenin 14 të Ligjit për kontabilitetin e organizatave jo fitimprurëse . Në librat afariste në vitin 2019, vlera e pronës është rritur për rivlerësimin e llogaritur në vlerë prej 12.407 denarë. Theksojmë se deri në ditën e auditimit, procedura e filluar para autoriteteve kompetente ende vazhdon”, thuhet në raport.

Rekomandimi i shënuar në raport është që personat përgjegjës të partisë të marrin masa dhe aktivitete për regjistrimin e duhur të pasurive të paluajtshme, pas përfundimit të procedurës para autoriteteve kompetente.

Zyra e Auditimit Shtetëror gjithashtu gjeti një rritje në financimin e buxhetit të partisë me VMRO-DPMNE.

“Me analizën e të ardhurave totale sipas llojeve të burimeve të financimit, kemi konkluduar se pjesa e fondeve publike nga Buxheti i RSM në funksionimin e rregullt të VMRO-DPMNE ka një trend në rritje nga 27 % në 2016 në 67 % në 2019, si kundër trendit në rënie të %jes së burimeve private të financimit (kuotat e anëtarësisë dhe donacionet) në të ardhurat totale të partisë. Kjo situatë mund të ketë një ndikim në strukturën e shpenzimeve të partisë në periudhën e ardhshme, duke pasur parasysh ndryshimin e nenit 83-a paragrafi 2 alinea 1 e Kodit Zgjedhor, ku burimi i financimit të fushatës zgjedhore, midis burimeve tjera janë fondet nga llogaria e rregullt e partisë politike”, tuhet në raport

“Situata e përmendur mund të ketë një ndikim në strukturën e shpenzimeve të partisë në periudhën e ardhshme, duke pasur parasysh ndryshimin e nenit 83-a paragrafi 2 alinea 1 të Kodit Zgjedhor, ku burimi i financimit të fushatës zgjedhore, ndër të tjera burimet janë fondet nga llogaria e rregullt e partisë politike”, thuhet në raport.

BDI

Në raportin e auditimit të partisë politike BDI janë konstatuar disa gjendje: në raportin vjetor të donacioneve për vitin 2019 BDI raportoi një donacion nga një person fizik në vlerë prej 2 046 denarë që i referohet një automjeti të marrë si dhuratë në vitet e mëparshme. Vlera e vlerësuar e automjetit tejkalon shumën e lejuar të donacionit në mënyrë ligjore prej 1 318 denarë, e cila nuk është në përputhje me nenin 16 të Ligjit për Financimin e partive politike; Regjistri i dhurimeve për vitin 2019 nuk është përgatitur në formuzlar të përshkruar nga Rregullorja për formularin, përmbajtjen dhe mënyrën e mbajtjes së regjistrit të donacioneve e miratuar nga Ministri i financave, i cili nuk është në përputhje me nenin 17 të Ligjit për financim të partive politike.

Gjendjet e deklaruara, thuhet në raport, ndikojnë në kufirin e fondeve të siguruara nga partia politike si burim i financimit në bazë të donacioneve, si dhe informacionin e siguruar nga Regjistri i donacioneve. Rekomandimi është që personi përgjegjës i partisë të marrë masa dhe aktivitete për respektimin e shumave të lejuara ligjërisht për donacionet të parashikuara nga Ligji për financim të partive politike dhe përgatitjen e regjistrit të dhurimeve në një formë të përcaktuar ligjërisht.

“Me analizën e të ardhurave totale sipas llojeve të burimeve të financimit, kemi konstatuar se pjesa e fondeve publike nga Buxheti i RMV-së në funksionimin e rregullt të BDI-së ka një trend në rritje nga 51.12 % në 2015 në 83.58 % në 2019, përkundër rënies trendi i përqindjes së burimeve private të financimit në të ardhurat totale të partisë. Situata e deklaruar mund të ketë një ndikim në strukturën e shpenzimeve të partisë në periudhën e ardhshme, duke pasur parasysh ndryshimin e nenit 83-a paragrafi 2 alinera 1 e Kodit Zgjedhor, ku burimi i financimit të fushatës zgjedhore, midis burimeve tjera janë fondet nga llogaria e rregullt e partisë politike”, tuhet në raport.

Të fundit