18/05/2024
17 C
Tetovo

Të tjera lajme

Të miturit në Maqedoni, gjithnjë e më shumë shpenzojnë kohën në internet

Tridhjetë e nëntë për qind e të anketuarve të përfshirë në një anketë të kryer nga Agjencia për Komunikime Elektronike thanë se të miturit në familjet e tyre shpenzojnë mesatarisht më shumë se pesë orë të lidhur në internet.

“Përafërsisht gjysma e të anketuarve ose 46.3 për qind e dinë se ekziston një program i kontrollit prindëror që do të sigurojë internet të sigurt për personat nën 18 vjeç. Prej tyre, vetëm 10.2 për qind e kanë instaluar tashmë një softuer të tillë, ndërsa nga ata të anketuar që nuk e kanë instaluar një softuer të tillë dhe e dinë se ekziston, rreth 61 për qind do ta instalonin atë. Rreth 10 për qind e të anketuarve që kanë qëndrim pozitiv ndaj instalimit të softuerit të kontrollit prindëror dhe e dinë se ku mund ta gjejnë atë”, thuhet në raportin e anketimit të opinionit publik nga aspekti i mbrojtjes së përdoruesve të shërbimeve elektronike.

Në katër vitet e fundit, thuhet në analizë, është vërejtur një trend në rritje në numrin e familjeve ku aksesi në internet përdoret edhe nga të miturit.

Në vitin 2022, rreth 43.2 për qind e të anketuarve janë përgjigjur se të miturit përdorin internetin në familjet e tyre dhe 85.6 për qind e tyre të mitur përdorin internetin çdo ditë.

Sipas anketës, numri i përdoruesve të shërbimit të internetit në familje është rritur nga 79 për qind në 89 për qind në pesë vitet e fundit.

Nga të anketuarit që kanë akses në internet në familjet e tyre, vetëm 29.5 për qind e dinë shpejtësinë e lidhjes në internet që duhet të ofrohet nga operatori, dhe 76.8 për qind e tyre besojnë se marrin shpejtësinë dhe sasinë e pritur të të dhënave nga ofruesi i internetit.

Siç thuhet në gjetjet, në katër vitet e fundit ka pasur një rritje të numrit të të anketuarve që janë përballur me një lloj problemi gjatë përdorimit të internetit në shtëpi, pra në vitin 2022 vetëm 29 për qind e të anketuarve nuk kanë pasur problem me lidhjen e tyre të internetit në shtëpi.

Problemet më të shpeshta me internetin janë shpejtësia e paqëndrueshme e lidhjes (34.2 përqind), ndërprerjet/mosdisponueshmëria e shërbimit (30.6 përqind) dhe problemet me pajisjet teknike.

Për shkak të ndërprerjeve apo mosdisponueshmërisë së shërbimit në 12 muajt e fundit, 38.4 për qind e familjeve kanë kontaktuar ofruesin e internetit dhe për 55.7 për qind e tyre problemi që kanë raportuar është zgjidhur në të njëjtën ditë.

Anketa është kryer me pjesëmarrjen e 1100 të anketuarve të moshës 18 vjeç e lart, mes përdoruesve të cilitdo prej shërbimeve të komunikimit elektronik: telefonisë fikse, telefonisë celulare, internetit dhe televizionit.

Mostra është përfaqësuese sipas veçorive të gjinisë, moshës, përkatësisë etnike dhe vendbanimit, në raport me të dhënat zyrtare statistikore në momentin e kryerjes së hulumtimit, të disponueshme në Entin Shtetëror të Statistikave – të dhënat nga regjistrimi i vitit 2021.

Të fundit