16/07/2024
25.1 C
Tetovo

Të tjera lajme

Gjykata Apelit tregon pse i hoqi dënimin me burg Sasho Mijallkovit

Këshilli i Gjykatës së Apelit Shkup njofton se aktgjykimi i shkallës së parë për rastin e njohur si “Target-Fortesa” është anuluar për shkak të shkeljeve esenciale të dispozitave të procedurës së Ligjit për procedurë penale, si dhe shkelje për të cilat gjykata kujdeset me detyrë zyrtare, e të cilat shkelje kanë ndikuar mbi vërtetimin e gjendjes faktike dhe zbatimin e drejtë të së drejtës materiale

Këshilli, siç thuhet në njoftimin e sotëm nga Gjykata e Apelit, ka konstatuar se ka mospërputhje ndërmjet aktgjykimit të shqiptuar dhe asaj që thuhet në kopjen e tij me shkrim, përkatësisht në burimin e aktgjykimit nuk ka përshkrim të veprimeve të kundërligjshme për secilin nga të pandehurit.

Rasti i Gjykatës Themelore Penale Shkup KOK nr. 47/17 dhe 39/18 është dorëzuar për vendimmarrje në Gjykatën e Apelit në Shkup, pas ankesave të parashtruara nga PTHP dhe të pandehurit, më 10.08.2021, kur sipas Ndarjes automatike të lëndëve, e njejta është ndarë për veprim te një gjykatës-raportues. Më 14 tetor 2021, lënda me të gjitha shkresat është dorëzuar në Prokurorinë e Lartë Publike Shkup, me qëllim të shqyrtimit dhe dorëzimit të propozimit lidhur me ankesat e paraqitura. Më 30 nëntor 2021 shkresat e lëndës janë kthyer në Gjykatën e Apelit Shkup, pas së cilës më 21 janar 2022 është lëshuar urdhër për caktimin e seancës publike për 7 mars 2022, thuhet në njoftim.
Pas seancës publike të mbajtur më 07.03.2022, siç thotë Gjykata, për të vendosur për ankesat, Këshilli i kësaj Gjykate është mbledhur disa herë duke vlerësuar se bëhet fjalë për një çështje komplekse, në të cilën janë disa persona të akuzuar për disa vepra penale dhe materiale të shumta provuese.

Vendimi për lëndën është marrë në seancë me dyer të mbyllura, më datë 05.12.2022, kur është përpiluar dhe nënshkruar procesverbali i konsultimit dhe duke qenë se ndaj disa prej të pandehurve janë marrë masa për të siguruar praninë, këshilli i Gjykatës së Apelit Shkup në kuptim të nenit 436 paragrafit 5 të Kodit të procedurës penale, ka vendosur edhe për masën e paraburgimit, përkatësisht arrest shtëpiak, ndaj disa të akuzuarve. Pas përpilimit dhe verifikimit të vendimeve për masën e paraburgimit, gjegjësisht arrest shtëpiak, ato i janë dorëzuar gjykatës së shkallës së parë për veprime të mëtutjeshme dhe të njëjtën ditë është shpallur shpallje publike për vendimin e marrë, thuhet në njoftim.
Duke pasur parasysh se në përputhje me Ligjin për Menaxhimin e Lëvizjes së Çështjeve në gjykata nga data 16.02.2020, vetëm vendimet e formës së prerë janë anonimizuar dhe publikohen në ueb faqen e Gjykatës, dhe në rastin konkret, siç ka qenë vendimi i shkallës së parë, shfuqizohet me aktvendim, Gjykata e Apelit Shkup, siç thuhet në njoftim, nuk ka mundësi ligjore që vendimet e kundërligjshme të publikohen në ueb faqen e gjykatës.

-Për shkak të interesimit të madh të opinionit, Këshilli i Gjykatës së Apelit Shkup njofton se aktgjykimi i shkallës së parë është anuluar për shkak të shkeljeve materiale të dispozitave të procedurës nga neni 415 paragrafi 1 pika 11 paragrafi 2 dhe paragrafi 3 të Kodit Penal, si dhe shkeljet që gjykata i kushton vëmendje detyrës zyrtare në kuptim të nenit 427 c.v. neni 375 i Kodit penal dhe cilat shkelje ndikuan në përcaktimin e drejtë të gjendjes faktike dhe zbatimin e drejtë të së drejtës materiale.

Konkretisht, sipas detyrës zyrtare, këshilli i Gjykatës së Apelit në Shkup konstatoi se ekziston mospërputhje në mes aktgjykimit të shqiptuar dhe asaj që thuhet në kopjen e tij me shkrim, gjegjësisht në burimin e aktgjykimit nuk ka përshkrim të veprimeve të kundërligjshme për secilin nga të pandehurit. Kjo është veçanërisht e vërtetë pasi aktgjykimi me shkrim duhet t’i përgjigjet plotësisht dënimit të shënuar në procesverbal dhe për këtë arsye shpallja e aktgjykimit duhet të jetë e qartë dhe precize, përkatësisht fjalia e shpallur publikisht e aktgjykimit duhet të përmbajë të gjitha elementet e nevojshme nga neni 408 të Kodit Penal. Një shkelje e tillë thelbësore është e natyrës absolute dhe e bën gjykimin të paqartë, të pakuptueshëm dhe të papërshtatshëm për shqyrtim të mëtejshëm, shtohet në deklaratë./Zhurnal.mk

Të fundit