03/03/2024
7.2 C
Tetovo

Të tjera lajme

Gjykata Kushtetuese nesër debaton për nismat për Ligjin e Lojërave të Fatit dhe Protokollet e Covid

Gjykata Kushtetuese ka caktuar për nesër seancën në të cilën do të shqyrtohet iniciativa e parashtruar në një nen të Ligjit për lojërat e fatit dhe lojërat zbavitëse.

Parashtrues i iniciativës është Shoqata Juridike Debarliev, Dameski dhe Qeleshoska, e cila vlerëson se vendi ka vendosur monopol në lojërat elektronike dhe internet të fatit, gjegjësisht të drejtën ekskluzive për organizimin e lojërave elektronike të fatit dhe internetit lojërat e fatit. Sipas pretendimeve në iniciativë, me këtë dispozitë ligjore, vendi i pengon organizatorët e lojërave të fatit të fitojnë të drejtën e organizimit të lojërave të fatit elektronike dhe në internet, gjë që bie ndesh me nenin 55 të Kushtetutës, i cili përcakton se liria e lirë e tregut dhe sipërmarrja mund të kufizohen me ligj vetëm për mbrojtjen e natyrës, mjedisit dhe shëndetit të njerëzve dhe në kundërshtim me parimin bazë sipas të cilit monopolet ndalohen.

Nisma për vendimin për ndryshimin dhe plotësimin e vendimit për rekomandime parandaluese, masa të përkohshme, masa të urdhëruara, protokolle të dedikuara, plane dhe algoritme për veprim për mbrojtjen e shëndetit të popullatës nga sëmundja infektive COVID-19 e shkaktuar nga virusi SARS do të jetë. para gjykatësve CoV-2, lëndët dhe periudhën kohore të aplikimit të tyre, të paraqitura nga Sindikata e Pavarur për Arsim, Shkencë dhe Kulturë.

Sipas pretendimeve në iniciativë, Vendimi i kontestuar është në kundërshtim me Ligjin për mbrojtjen e fëmijëve dhe me marrëveshjen kolektive për institucionet publike për fëmijë në veprimtarinë e përkujdesjes dhe edukimit të fëmijëve të moshës parashkollore dhe në veprimtarinë e pushimit dhe rekreacionit të fëmijëve. . Në iniciativë thuhet se Protokolli për Veprimtaritë në Institucionet e Kujdesit dhe Edukimit për Fëmijët parashikon që grupet edukative për fëmijët deri në dy vjeç të kenë maksimum 15 fëmijë dhe dy punonjës për turn dhe grupet edukative për fëmijët nga dy deri në dhjetë vjeç. duhet të ketë maksimumi 25 fëmijë dhe dy të punësuar për ndërrim, gjë që ishte në kundërshtim me nenin 64 të Ligjit për mbrojtjen e fëmijëve dhe nenin 27 të kontratës kolektive të lartpërmendur.

Kërkuesi beson se miratimi i vendimit të kontestuar ka rritur numrin e fëmijëve në moshën parashkollore nga 21 fëmijë në 25 fëmijë dhe atë vetëm në grupet e mëdha dhe jo për grupet 0-2 vjeç. Duke qenë se në periudhën konkrete nuk kishte asnjë gjendje ushtarake apo të jashtëzakonshme, Qeveria nuk ka pasur mundësi të sjellë protokolle në kundërshtim me Ligjin ekzistues për Mbrojtjen e Fëmijëve, ku kërkuesi thekson se neni 64 i tij, si dhe neni 27 të Kontratës Kolektive për Institucionet Publike për fëmijët në veprimtarinë e përkujdesjes dhe edukimit të fëmijëve të moshës parashkollore dhe në veprimtarinë e pushimit dhe çlodhjes së fëmijëve.

Në rendin e ditës të seancës së nesërme është iniciativa e dorëzuar nga Anita Galevski, e cila në vitin 2018 ka aplikuar për konkurs për punësim si teknik farmaceutike në ISHP Spitali klinik Manastir dhe është renditur e dyta. Sipas pretendimeve, drejtuesit në ISHP Spitali Klinik Manastir kanë zgjedhur kandidatin e renditur në vendin e gjashtë, me çka janë shkelur të drejtat e aplikantit. Kundër këtij vendimi, kërkuesi ka bërë ankim në Komisionin Shtetëror për Vendimmarrje në Procedurën Administrative dhe Procedurën e Punësimit në shkallë të dytë, por ankesa është rrëzuar si e pabazuar..zhurnal.mk

Të fundit